Committed for Timely Service!

Friday 4 December 2020

Housing Society; What is the maximum number of years a person can hold office?

हौउसिंग सोसायटी; एक व्यक्ती जास्तीत जास्त किती वर्ष पदावर राहू शकते?

मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक घेण्याबाबत राज्य निवडणूक प्राधिकरणास कळवण्याची जबाबदारी समितीची राहील. यात कसूर केल्यास समिती सदस्यांचा पदावधी समाप्त झाल्यानंतर सदस्यांचे पद धारण करणे बंद होईल आणि निबंधक अधिनियमातील कलम ७७ नुसार कार्यवाही करू शकतील. Read More...
No comments:

Post a Comment